Deng Xiaoping Is a Chain-Smoking Communist Dwarf

The Sayings of Pat Buchanan

Publisher: Ballantine Books
The Sayings of Pat Buchanan